:

สทภ.8 จัดโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (เครือข่ายเดิม) เครือข่ายโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยยิงหมี

          เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 นายไกรสร เพ็งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 มอบหมายให้ นายชำนาญ ชูแก้ว พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก ส่วนที่ 2 จัดโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (เครือข่ายเดิม) เครือข่ายโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยยิงหมี ณ หมู่ที่ 9 บ้านโตนชี ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ประชาชน เยาวชน ภาคราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 60 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งและสนับสนุนกิจกรรมดำเนินงานของกลุ่มเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง โดยมีการบรรยายให้ความรู้ การดูแลรักษาป่าต้นน้ำ กับการจัดทำฝายชะลอน้ำแบบเรียงหิน เพื่อเป็นการชะลอการไหลของน้ำ เพิ่มความชุ่มชื้น ส่งผลให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศ ป่าต้นน้ำลำธาร

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8