:

สทภ.๔ ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมสตอกโฮล์ม(SEI) (Stockholm Environment Institute : SEI) จัดประชุมการประยุกต์ใช้เครื่องมือและกระบวนการเพื่อใช้สนับสนุนการวางแผนยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๔ ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมสตอกโฮล์ม (Stockholm Environment Institute : SEI) จัดประชุมการประยุกต์ใช้เครื่องมือและกระบวนการเพื่อใช้สนับสนุนการวางแผนยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย “Consultation meeting on robust decision support for addressing water insecurity in northeast Thailand” โดยนายสาธิต สื่อประเสริฐสุข ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๔ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมกรีนบี โรงแรมโฆษะ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยตัวแทนจากคณะทำงานและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๔ สำนักชลประทานที่ ๖ โครงการชลประทานขอนแก่น สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น อำเภอกระนวน อำเภอซำสูง คณะทำงานลุ่มน้ำห้วยสายบาตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาคณะกรรมการลุ่มน้ำชี และสถาบันสิ่งแวดล้อมสตอกโฮล์ม (Stockholm Environment Institute : SEI) รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒๙ คน

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. เพื่อร่วมรับฟังและให้ความเห็นแบบจำลอง Robust Decision Support (RDS) พื้นที่ลุ่มน้ำสาขาห้วยสายบาตร

๒. รับทราบผลการดำเนินงานระยะที่ ๓

๓. รวบรวมปัญหาและวางแผนการดำเนินการโครงการในระยะต่อไป

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4