:

สทภ.11 สำรวจวิเคราะห์คุณภาพดินและวัสดุข้างเคียง ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ส่วนวิชาการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 ให้การสนับสนุนส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ ในการเข้าสำรวจวิเคราะห์คุณภาพดินและวัสดุข้างเคียงของโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้

1. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยคำเม็กน้อย บ้านป่าเลา หมู่ที่ 6 ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

2. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยดินดำ บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 21 ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

3. โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยงิ้ว บ้านโป่งยอ หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11