:

สทภ.๗ จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำแผนบริหาร

            สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีและลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันตก(ประจวบคีรีขันธ์) ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายมานะ เพิ่มพูน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน กล่าวต้อนรับและบรรยายข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าต้นน้ำแม่น้ำเพชรบุรี และแม่น้ำปราณบุรี ปัญหาในพื้นที่และแนวทางการแก้ไข นางกรวิภา จุลเจริญ ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ มอบของที่ระลึก กิจกรรมประกอบด้วยการรับฟังบรรยายสภาพพื้นที่ป่าต้นน้ำแม่น้ำเพชรบุรี และแม่น้ำปราณบุรี การล่องเรือสำรวจต้นน้ำแม่น้ำเพชรบุรีและอ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน การลงพื้นที่ศึกษาสภาพป่าต้นน้ำและทำโป่งเทียมเสริมระบบนิเวศ การสำรวจพื้นที่ป่าต้นน้ำแม่น้ำเพชรบุรี และต้นน้ำแม่น้ำปราณบุรี ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นเจ้าหน้าที่ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑๓ คน

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7