:

สทภ.2 ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำ แบบบูรณาการลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2561

        วันอังคารที่  13  มีนาคม  2561  นายเอนก  ชมพานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 มอบหมายให้นายอภิรักษ์  แก้วนุกูลกิจ ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำเจ้าพระยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องดาหลา โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อทบทวนเป้าหมายแผนปฏิบัติการทรัพยากรน้ำของปีที่ผ่านมา สถานการณ์น้ำ ประเด็นปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประกอบการจัดทำเป้าหมายแผนปฏิบัติการทรัพยากรน้ำใน ปี 2563 ให้สามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องความต้องการในเชิงพื้นที่ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย คณะกรรมการลุ่มน้ำ คณะทำงานภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ประชาชน  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา  จำนวน 100 คน โดยได้รับเกียรติจาก นายเรวัต ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการฯ

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2