:

สทภ.8 จัดประชุมโครงการ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อรับทราบข้อมูลและแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน้ำในพื้นที่ (เวทีชาวบ้าน)

          วันที่ 13 มีนาคม 2561 นายไกรสร เพ็งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 มอบหมายให้นายสัมพันธ์ ดุลยาภรณ์ ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และเจ้าหน้าที่จัดประชุมโครงการ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อรับทราบข้อมูลและแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน้ำในพื้นที่ (เวทีชาวบ้าน) โดยได้รับเกียรติจากนายโสภณ ไชยวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลกระแสสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ศาลาประชาคมอำเภอกระแสสินธุ์ ต.กระแสสินธุ์ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ลุ่มน้ำ องค์กรลุ่มน้ำ เจ้าหน้าที่และผู้สังเกตการณ์ จำนวน 79 คน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและทรัพยากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเกิดขึ้นในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขา

2. หาแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่

3. เป็นเวทีเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ประสบการณ์ เพื่อหาแนวทางป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในลุ่มน้ำ

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8