:

สนผ. ลงพื้นที่ประเมินผลโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำฯ

สนผ. โดยส่วนประสาน ติดตามและประเมินผล ลงพื้นที่ดำเนินการประเมินผลโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำของกรมทรัพยากรน้ำ

----------

วันที่ 12-13 มีนาคม 2561 สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ โดยส่วนประสาน ติดตามและประเมินผล ลงพื้นที่ดำเนินการประเมินผลโครงการแหล่งน้ำ (แผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) หลังดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 5 โครงการ ได้แก่

1. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองเต็ง บ้านสำโรง ม.5 ต.ท่าจะหลุง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

2. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงสระจระเข้ บ้านสระจระเข้ ม.13 ต. โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

3. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองละมั่ง บ้านโคกสะอาด ม.6 ต.บ้านวัง อ.โนนไทยจ.นครราชสีมา

4. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองหัวเสือ บ้านหนองหัวเสือ ม.5 ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์

5. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยไผ่ บ้านโพนโก ม. 2 ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์

ซึ่งเป็นการประเมินผลต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ซึ่งขณะนั้นเป็นการประเมินผลก่อนและระหว่างดำเนินโครงการ) การประเมินผลครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการหลังดำเนินการแล้วเสร็จ การใช้ประโยชน์ของประชาชน ความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานโครงการฯ

หน่วยงาน : สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ