:

สทภ.5 ดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อรองรับวิกฤตน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคจากภัยแล้ง ณ บ้านโนนสระสามัคคี จังหวัดนครราชสีมา

           เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 นายดำรงค์  นำพาโชคชัย  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 จึงได้มอบหมายให้ส่วนบริหารจัดการน้ำ  สนับสนุนเครื่องสูบน้ำ ขนาด 12 นิ้ว  จำนวน 2 เครื่อง พร้อมท่ออุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ณ บ้านโนนสระสามัคคี หมู่ที่ 15 ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา     โดยได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง สูบน้ำจากคลองอีสานเขียว มาลงในสระบ้านโนนสระน้อย     ความยาว 30 เมตร และติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 เครื่อง สูบน้ำผ่านท่อส่งน้ำ ขนาด 12 นิ้ว ระยะทาง 1,000 เมตร    มาเติมสระน้ำบ้านโนนสระสามัคคี  เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำดิบผลิตน้ำประปาสำหรับอุปโภค บริโภคของหมู่บ้าน โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2561 ปริมาณน้ำที่สูบได้ 113,400 ลบ.ม.

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5