:

สทภ.10 ส่วนประสานฯลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 1 จัดฝึกอบรมโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ(เครือข่ายเดิม) โรงเรียนท่าข้ามวิทยา จังหวัดชุมพร

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561  นายสาธิต  รัตนสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 มอบหมายให้ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 1  จัดฝึกอบรมโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ(เครือข่ายเดิม) ณ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา  อำเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนกลุ่มเครือข่ายให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รวมทั้งเพิ่มความเข้มแข็งของกลุ่มเครือข่าย และ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานของกลุ่มเครือข่ายให้มีการบริหารจัดการกลุ่มเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง   ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยสมาชิกเครือข่ายนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 108  คน

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10