:

สทภ.11 สำรวจวิเคราะห์คุณภาพดินและวัสดุข้างเคียงของโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ส่วนวิชาการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 ให้การสนับสนุนส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ ในการเข้าสำรวจวิเคราะห์คุณภาพดินและวัสดุข้างเคียงของโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้

1. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยปูน บ้านโนนแดง หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านตูม อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

2. โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบุ่งบ้าน บ้านขนวน หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

3. โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองฝั่งเพ บ้านแก้วเรืองพัฒนา หมู่ที่ 15 ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11