:

สทภ.5 ร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายดำรงค์ นำพาโชคชัย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 ได้เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการ ตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 1 (Project and Progress Reviews) เขตตรวจราชการที่ 10 - 14 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  ณ อาคารหอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำได้รายงานผลการดำเนินงานในประเด็นด้านการจัดการ และอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรน้ำให้มีใช้อย่างเพียงพอ โดย นายยรรยงค์ อินทฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ  และนายสันติพร นิ่มกิ่งรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานในภาพรวมของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3,4,5 และ 11
หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5