:

สทภ.11 จัดประชุมโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (เครือข่ายใหม่) กลุ่มผู้ใช้น้ำกุดไข่นุ่น ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายวิเวช สุทธิประภา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 มอบหมายให้นายเดชา สินเติม ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำโขง ชี มูล ตอนล่าง พร้อมเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดประชุมโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (เครือข่ายใหม่) กลุ่มผู้ใช้น้ำกุดไข่นุ่น ครั้งที่ 2 ณ ศาลาประชาธิปไตย บ้านสังข์ หมู่ที่ 13 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร โดยมีนายประยูร พันธ์สุรี เป็นประธาน ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขา ให้เป็นผู้นำแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู การดูแลรักษาทรัพยากรน้ำและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำอย่างจริงจัง ซึ่งมีประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ลุ่มน้ำชีตอนล่าง เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 85 คน

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11