:

การดำเนินการก่อสร้างระบบการจายน้ำ ปี60

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายดำรงค์ นำพาโชคชัย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 มอบหมายให้ส่วนบริหารจัดการน้ำ ตรวจติดตามการดำเนินงานระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ปีงบประมาณพ.ศ.2560 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกรด บ้านเย้ยตะแบง หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 1,800,000บาท ผลงานปัจจุบัน 95%

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5