:

การดำเนินการก่อสร้างระบบการจายน้ำ ปี60

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นายดำรงค์ นำพาโชคชัย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 มอบหมายให้ส่วนบริหารจัดการน้ำ ตรวจติดตามการดำเนินงานระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ปีงบประมาณพ.ศ.2560 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพื้นที่ชุ่มน้ำหนองทัพค่าย บ้านหนองทัพค่าย หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 1,475,100บาท ผลงานปัจจุบัน 21%

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5