:

สทภ.10 ส่วนประสานฯลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 1 จัดฝึกอบรมโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (เครือข่ายเดิม)

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์  2561  นายสาธิต  รัตนสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10  มอบหมายให้ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 1 จัดฝึกอบรมโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  (เครือข่ายเดิม)  ณ  โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกลุ่มเครือข่ายให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รวมทั้งเพิ่มความเข้มแข็งของกลุ่มเครือข่าย และ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานของกลุ่มเครือข่ายให้มีการบริหารจัดการกลุ่มเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง    ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยสมาชิกเครือข่ายนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 97 คน

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10