:

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำตรวจเยี่ยมพร้อมติดตามความคืบหน้า โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยพร้าว

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำตรวจเยี่ยมพร้อมติดตามความคืบหน้า

โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยพร้าว

              วันที่ 9 กุมพาพันธ์ 2561 เวลา 14.30 น. นายวรศาสน์  อภัยพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เดินทางตรวจเยี่ยมพร้อมติดตามความคืบหน้าโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยพร้าว บ้านหัววัง หมู่5 ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 

หน่วยงาน : ส่วนกลาง