:

สทภ.5 ดำเนินการตรวจรับงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำหมู่บ้านสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภคบริโภค ณ บ้านโคกสำโรง จังหวัดสุรินทร์

            เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นายนิมิตร  โคตรบัว  ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ พร้อมคณะกรรมการตรวจการจ้าง ดำเนินการตรวจรับงาน โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำหมู่บ้านสนับสนุนน้ำอุปโภค บริโภค บ้านโคกสำโรง หมู่ที่ 8  ตำบลตาวัง  อำเภอบัวเชด  จังหวัดสุรินทร์  โดยตรวจสอบและเปรียบเทียบจากรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานรายงาน ปรากฏผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์  

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5