:

สทภ.๔ ส่วนประสานฯ ลุ่มน้ำชีตอนบน จัดกิจกรรมโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๔๘ “โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยบ้านโนนโก”

             เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ นายสาธิต สื่อประเสริฐสุข ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๔ ได้มอบหมายให้ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำชีตอนบน จัดกิจกรรมโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๔๘ โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยบ้านโนนโกซึ่งเป็นโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการรับฟังความคิดเห็นฯก่อน/ขณะสำรวจเพื่อการออกแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนโก หมู่ ๖ ตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นก่อนเริ่มดำเนินการโครงการของรัฐเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น ๗๓ คน

          ลำห้วยบ้านโนนโก (ลำห้วยพันลำ) เป็นลำห้วยที่ไหลผ่านในชุมชน สภาพปัจจุบันตื้นเขิน มีวัชพืชและขยะมูลฝอยจากชุมชนอุดตันลำน้ำเป็นจำนวนมากก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก  ผู้เข้าร่วมประชุมจึงมีมติให้ขุดลอกพร้อมดาดคอนกรีตป้องกันการพังทลายของดิน ระยะทางประมาI ๓๕๐ เมตร จุดเริ่มดำเนินการบริเวณสะพานติดศาลาประชาคมฯ และสิ้นสุดที่บริเวณคลองชลประทาน คันดินบดอัดลูกรัง ปรับปรุงท่อเหลี่ยมเดิมให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพเพื่อรองรับน้ำในฤดูน้ำหลาก  และให้ดำเนินการในพื้นที่ได้ โดยไม่มีปัญหาเรื่องชุมชน ไม่มีปัญหาเรื่องที่ดินโดยรอบ

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4