:

สทภ.๔ จัดกิจกรรมโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๔๘ “โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองน้ำบ้านหนองไผ่”

     เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ นายสาธิต สื่อประเสริฐสุข ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๔ ได้มอบหมายให้ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำชีตอนบน จัดกิจกรรมโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๔๘“โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองน้ำบ้านหนองไผ่”ณ ศาลากลางบ้านหมู่ที่ ๑ บ้านหนองไผ่ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่นมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น ๗๘ คน
     ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้ดำเนินโครงการในพื้นที่ได้ โดยต้องการให้ขุดลอกหนองน้ำบ้านหนองไผ่บริเวณด้านทิศเหนือติดกับโรงเรียนบ้านหนองไผ่ฯ แบบมีชานพัก ความลึกประมาณ ๓.๕๐ เมตร, ไม่มีปัญหาที่ทิ้งดิน โดยดินจากการขุดลอกให้นำไปถมหนองน้ำบ้านหนองไผ่ด้านทิศใต้ ประมาณ ๑๕ ไร่ เพื่อให้เป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์โดยต้องการให้มีหินเรียงตามแนวเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน และทำคันดินรอบแหล่งน้ำพร้อมลงหินคลุกเพื่อเป็นถนนสัญจรไป-มา โดยมีความกว้างของหลังคันดินประมาณ ๘ เมตร, ก่อสร้างบันไดลงแหล่งน้ำ ๒ จุด, วางท่อระบายน้ำเข้า-ออก ๓ จุด โดยให้สามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งการวางท่อได้ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่จริงและให้มีระดับเก็บกักน้ำตามความเหมาะสมทางวิศวกรรมโดยเฉพาะด้านทิศเหนือบริเวณติดกับโรงเรียนบ้านหนองไผ่ฯ ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำท่วมขัง โดยไม่มีปัญหาเรื่องชุมชน และไม่มีปัญหาเรื่องที่ดินโดยรอบ

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4