:

สทภ.๔ ส่วนประสานฯ ลุ่มน้ำชีตอนบน จัดกิจกรรมโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๔๘ “โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยหินลาด”

          เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ นายสาธิต สื่อประเสริฐสุข ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๔ ได้มอบหมายให้ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำชีตอนบน จัดกิจกรรมโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๔๘ โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยหินลาดซึ่งเป็นโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการรับฟังความคิดเห็นฯ ก่อน/ขณะสำรวจเพื่อการออกแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองนาดี หมู่ ๘ ตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นก่อนเริ่มดำเนินการโครงการของรัฐเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น ๗๕ คน

          ลำห้วยหินลาดไหลผ่านหมู่บ้านหนองนาดี สภาพปัจจุบันตื้นเขิน ประชาชนใช้แหล่งน้ำในการเกษตรอุปโภค - บริโภค และการประมง  ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้ขุดลอกจุดเริ่มต้นจากฝาย มข.เดิม ไปสิ้นสุดที่ฝายวังม่วง ระยะทางประมาณ  ๓  กิโลเมตร  ความกว้างตามสภาพเดิมของพื้นที่แหล่งน้ำพร้อมทำคันคูบดอัดลูกรังกว้าง ๖ เมตร  หนา ๑๕ เซนติเมตร  ตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำเพื่อใช้เป็นทางสัญจร ทางระบายน้ำตามความเหมาะสมทางวิศวกรรม ก่อสร้างฝายแบบทางน้ำผ่าน ๓ จุด ตามความเหมาะสม  และให้ดำเนินการในพื้นที่ได้ โดยไม่มีปัญหาเรื่องชุมชน ไม่มีปัญหาเรื่องที่ดินโดยรอบ

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4