:

สทภ.๔ จัดกิจกรรมโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๔๘ “โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองคำม่วง”

     เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ นายสาธิต สื่อประเสริฐสุข ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๔ ได้มอบหมายให้ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำชีตอนบน จัดกิจกรรมโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๔๘ “โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองคำม่วง” ณ ศาลาวัดโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๕ บ้านนางาม ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น ๙๓ คน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้ดำเนินโครงการในพื้นที่ได้ โดยต้องการให้ขุดลอกหนองคำม่วงแบบเต็มพื้นที่ ความลึกประมาณ ๔ เมตร จากระดับดินเดิม ทำคันดินรอบแหล่งน้ำพร้อมลงหินคลุก ก่อสร้างบันไดลงแหล่งน้ำ ๒ จุด วางท่อระบายน้ำ ๑ จุด รื้อท่อเดิมและก่อสร้างประตูระบายน้ำแบบมีบานปิด-เปิดแทนตำแหน่งเดิม ๒ จุด ไม่มีปัญหาเรื่องชุมชน ไม่มีปัญหาเรื่องที่ดินโดยรอบ และไม่มีปัญหาพื้นที่ทิ้งดิน

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4