:

สทภ. ๔ ส่วนประสานฯ ลุ่มน้ำชีตอนล่าง จัดโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ พ.ศ. ๒๕๔๘

          เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ นายสาธิต สื่อประเสริฐสุข ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๔ ได้มอบหมายให้ ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำชีตอนล่าง จัดโครงการรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘  ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ์ ดังนี้

          ๑.โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำลำห้วยแกว ณ ศาลาประชาคม บ้านพรประเสริฐ หมู่ ๗ ตำบลพรสวรรค์ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้เข้าร่วมประชุม ๑๕๐ คน

          ๒.โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยวังกะฮุง ณ ศาลาประชาคม บ้านหนองแก หมู่ ๘ ตำบลนาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ผู้เข้าร่วมประชุม ๖๘ คน

          ๓.โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบะยาว ณ บ้านดอนจันทร์ หมู่ ๙ ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้เข้าร่วมประชุม ๖๕ คน

          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ชี้แจง เหตุผล ความจำเป็น สาระสำคัญ สถานที่ ขั้นตอนต่างๆ รวมทั้งผลกระทบ ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อประชาชนในพื้นที่เขตดำเนินการ เพื่อเพิ่มบทบาทของประชาชนให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินการกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินการโครงการของรัฐ และรับฟังปัญหาอุปสรรคตลอดจนร่วมกันหาแนวทางการแก้ไข 

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4