:

สทภ.๔ ส่วนประสานฯ ลุ่มน้ำชีตอนบน จัดกิจกรรมโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๔๘ “โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยวังขาเค”

          เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ นายสาธิต สื่อประเสริฐสุข ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๔ ได้มอบหมายให้ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำชีตอนบน จัดกิจกรรมโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๔๘ โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยวังขาเคซึ่งเป็นโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการรับฟังความคิดเห็นฯ ก่อน/ขณะสำรวจเพื่อการออกแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ศาลาประชาคมบ้านสำโรง หมู่ ๑ ตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นก่อนเริ่มดำเนินการโครงการของรัฐเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น ๗๕ คน

          ปัจจุบันลำห้วยวังขาเคตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ ประชาชนใช้แหล่งน้ำในการเกษตร อุปโภค - บริโภค  และประมงเป็นหลัก ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการปรับปรุงฟื้นฟูดังนี้  ขุดลอกลำห้วยวังขาเค จุดเริ่มต้นจากฝายเดิมไปทางทิศเหนือระยะทางประมาณ ๑ กม.  ลึก ๓.๕๐ ม.ทำคันคูทั้งสองฝั่งของลำห้วยตลอดพื้นที่ดำเนินการตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ  พร้อมก่อสร้างฝายแบบทางน้ำข้ามแบบมีทางข้าม  และท่อระบายน้ำ เข้า ออกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๘๐ เซนติเมตร ด้านทิศตะวันออก ๓ จุด ทิศตะวันตก ๔ จุด และให้ดำเนินการในพื้นที่ได้ โดยไม่มีปัญหาเรื่องชุมชน ไม่มีปัญหาเรื่องที่ดินโดยรอบ สถานที่ทิ้งดินที่เหลือนอกจากทำคันคูแล้วให้นำไปทิ้งบริเวณพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนื้อที่ ๔ ไร่ โดยประมาณ

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4