:

สทภ.๔ ส่วนประสานฯ ลุ่มน้ำชีตอนบน จัดกิจกรรมโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๔๘ “โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยวังขาเค”

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4