:

สทภ.2 ดำเนินการประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำระดับจังหวัด จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2561

        นายเอนก ชมพานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 มอบหมายให้ นางจารุทรรศน์ สื่อประเสริฐสุข ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำป่าสัก พร้อมเจ้าหน้าที่ดำเนินการประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำระดับจังหวัด จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2561 ในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานและมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะทำงานลุ่มน้ำระดับจังหวัด จังหวัดเพชรบูรณ์ มีผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 19 คน โดยมีประเด็นสำคัญ คือ

         1. รายงานความก้าวหน้า แผน/ผลตามแผนงานบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำป่าสัก ที่ได้ดำเนินการไปแล้วในปีงบประมาณ 2561(ทุกหน่วยงาน)

         2. สรุป โครงการที่อยู่ในแผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำป่าสัก ปี 2562-2565

         3. สรุปภาพรวมที่เสนอขอในปี 2562 (ที่ผ่านมาพิจารณาของสำนักงบประมาณ)

         4. พิจารณาแผนปฏิบัติการในปี 2563 ของจังหวัดเพชรบูรณ์

         มติที่ประชุม คณะทำงานลุ่มน้ำระดับจังหวัด เห็นชอบตามข้อ 3 และข้อ 4 แผนปฏิบัติการในปี 2563 ของจังหวัดเพชรบูรณ์

         ข้อเสนอแนะ

         1. นายวิกิต เพ็ญภาค ผู้ทรงคุณวุฒิภาคประชาชน ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานหน่วยงาน (กรมเจ้าท่า) ที่ขุดลอกลำน้ำป่าสัก การดำเนินการจะส่งผลให้เสียระบบนิเวศน์ทั้ง 2 ฝั่งแม่น้ำ ทำให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและที่ทำกิน

         2. ปัญหาด้านข้อกฎหมาย (กรมเจ้าท่า) 

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2