:

สทภ.11 จัดประชุมผู้บริหาร ประจำเดือนธันวาคม 2560

          เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 นายวิเวช สุทธิประภา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร ประจำเดือนธันวาคม 2560 โดยมีผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายต่อไป

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11