:

สทภ.2 จัดประชุมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

        วันนี้  (14  พฤศจิกายน  2560) นายเอนก  ชมพานิชย์  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 เป็นประธานในการประชุมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีผู้อำนวยการส่วนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือ วิเคราะห์ความเสี่ยงและคัดเลือกจุดอ่อน ที่มีนัยสำคัญที่ส่งผลกระทบให้การดำเนินงานของหน่วยงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภายใน  ของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 กำหนดไว้ต่อไป

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2