:

การสัมมนาชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2561

การสัมมนาชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2561

                   นายวรศาสน์ อภัยพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธานการสัมมนาชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมชัยนาทธานี จังหวัดชัยนาท การสัมมนาในครั้งนี้มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำเข้าร่วมนำเสนอแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2561 เชื่อมโยงกรอบเป้าหมายตัวชี้วัดที่กรมทรัพยากรน้ำกำหนด หลังจากนั้นอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำได้สรุปแนวทางและข้อเสนอแนะเพื่อให้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่นำไปเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป

หน่วยงาน : ส่วนกลาง