:

ผลสรุปการรับฟังความคิดเห็นต่อ(ร่าง)พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. .... ตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

ผลสรุปการรับฟังความคิดเห็นต่อ(ร่าง)พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. .... ตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

หัวข้อ ดาวน์โหลด
1. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา 77
2. Checklist ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ...
3. การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย
4. สรุปร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ...
5. ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ...
หน่วยงาน : ส่วนกลาง