:

รมว.ทส. ตรวจราชการพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

        วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้งประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อติดตามงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการประชุม ครม.สัญจร ในพื้นที่ภาคกลาง โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะผู้บริหารจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคกลาง  นายสมนึก สุขช่วย รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ และนายเอนก  ชมพานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 เป็นผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำ ร่วมให้การต้อนรับการตรวจราชการฯ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และในช่วงบ่าย ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนต้นแบบการจัดการขยะต้นทาง และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมกับภาครัฐ  ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่ ณ ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนบ้านม่วง (มัสยิดซำซุ่นฮุดาห์) ตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

        จากการลงพื้นที่ตรวจราชการในครั้งนี้  รมว.ทส. ได้มอบนโยบายและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดต่อไป

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2