:

สทภ.11 ตรวจติดตามงานโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองขมิ้น จ.อุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 นายเดชา สินเติม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 พร้อมด้วยนายธีระวุฒิ พิเดช ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยา นายนฤพล สีลวานิช ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ และเจ้าหน้าที่ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับผู้รับจ้าง ตรวจติดตามงานโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองขมิ้น บ้านขมิ้น หมู่ 7 ตำบลเหล่าบก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ก่อสร้างปีงบประมาณ 2560 ผลงานสะสมปัจจุบันร้อยละ 72 ทั้งนี้ เพื่อเร่งรัด ติดตาม ตรวจสอบโครงการให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ ต่อไป

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11