:

สทภ.2 จัดประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยา ครั้งที่ 3/2560 ณ จังหวัดชัยนาท

        วันที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. นายเอนก  ชมพานิชย์  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2  มอบหมายให้ นายอภิรักษ์  แก้วนุกูลกิจ ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำเจ้าพระยา/สะแกกรัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยา ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยา ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมหลวงปู่ศุข (401) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท และได้มอบหมายให้นายอดิศักดิ์ จันทรังษีผู้อำนวยการส่วนวิชาการ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม โดยมีพลเรือเอกปรีชา เตชรัตน์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) รองประธานคณะกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยา คนที่ 1 เป็นประธานการประชุม และได้รับเกียรติจาก นายเบญจพล เปรมปรีดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท กล่าวต้อนรับและร่วมการประชุม ซึ่งมีคณะกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยาและผู้เข้าร่วม จำนวน 47 คน ทั้งนี้  เพื่อรับทราบรายงานสถานการณ์น้ำ/สาธารณภัยในพื้นที่ สาระสำคัญของการประชุม กนช. ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ผลการดำเนินการบริหารจัดการลุ่มน้ำ (สนง.เลขานุการฯ) ประจำปี 2560 และพิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการดังกล่าว

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2