:

สทภ.1 ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำสาละวิน ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารลุ่มน้ำและวิชาการ ลุ่มน้ำสาละวิน ครั้งที่ 2/2560

      เมื่อวันอังคาร ที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 10.00 - 12.00 น.  ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำสาละวิน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารลุ่มน้ำและวิชาการ ลุ่มน้ำสาละวิน ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฯ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม มีนายสมเดช วรรณก้อน ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำสาละวิน ทำหน้าที่เลขาฯ

           โดยการประชุมครั้งนี้ฝ่ายเลขาฯ นำเสนอเรื่องเพื่อทราบ ดังนี้

           1) สถานการณ์น้ำและการเตรียมพร้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำสาละวิน

           2) รายงานผลการดำเนินงานจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำสาละวินแบบบูรณาการ ปี 2561

           3) การจัดงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ปี 2560 ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาละวิน

           4) การจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ

            และมีเรื่องพิจารณา คือ

           1) พิจารณาการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำสาละวิน ปี 2562

           โดยมีคณะอนุกรรมการฯ ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าที่ส่วนประสานฯ เข้าร่วมประชุมจำนวน 30 คน

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1