:

สทภ.3 จัดอบรม "พัฒนาศักยภาพบุคลากร"

                        เมื่อวันอังคารที่ 12  กันยายน  2560   สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3     โดยส่วนยุทธศาสตร์ได้จัดโครงการฝึกอบรม “พัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3” ณ โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  โดยมีวัตถุประสงค์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 มีความรู้ความเข้าใจแนวทางในการดำเนินงานของกรมทรัพยากรน้ำ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ เหนือสิ่งอื่นใดทุกคนจะได้รับความรู้ในเรื่องศาสตร์พระราชา โครงการตามพระราชดำริ ที่มีองค์ความรู้อยู่ในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตครอบครัว และการทำงานได้อย่างมีความสุข เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น โดยคณะวิทยากรจากกรมทรัพยากรน้ำ คลังเขต 4 อุดรธานี และจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี 

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3