:

สทภ.2 จัดประชุมคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยา 1 (ชัยนาท - นครสวรรค์) ครั้งที่ 2/2560 ณ จังหวัดชัยนาท

       วันศุกร์ที่ 11  สิงหาคม  2560 นายเอนก  ชมพานิชย์  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 มอบหมายให้ นายอภิรักษ์  แก้วนุกูลกิจ ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำเจ้าพระยา/สะแกกรัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สทภ.2  ดำเนินการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยา 1 (ชัยนาท - นครสวรรค์)  ครั้งที่ 2/2560   ณ ห้องหลวงปู่ศุข 401 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท  โดยมีนายเบญจพล  เปรมปรีดา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมฯ ทั้งนี้ เป็นการประชุม เพื่อรับทราบรายงานสถานการณ์น้ำ รายงานสาธารณภัยด้านทรัพยากรน้ำ การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา  การสรุปสาระสำคัญของการประชุม กนช. ครั้งที่  1/2560 และการพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา (จังหวัดชัยนาทและนครสวรรค์)

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2