:

สทภ. 8 จัดประชุมคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำ กลุ่มพื้นที่ 2 พิจารณากำหนดเป้าหมายเชิงพื้นที่ และปัญหาเร่งด่วนที่จะดำเนินการในพื้นที่ลุ่มน้ำ

          สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก  สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 จัดประชุมคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก กลุ่มพื้นที่ 2 ครั้งที่ 1/2560 เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 17 กรกฎาคม 2560ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช  อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณปี 2560 ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก กลุ่มพื้นที่ 2 จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสภาพปัญหาในพื้นที่ลุ่มน้ำฯ พร้อมทั้งได้ร่วมกันพิจารณากำหนดเป้าหมายเชิงพื้นที่ และปัญหาเร่งด่วนที่จะดำเนินการในพื้นที่ลุ่มน้ำฯปีงบประมาณ 2562- 2564  มีคณะอนุกรรมการฯ , ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม รวมจำนวน 25 คน โดยมีนายดนัย  เจียมวิเศษสุข  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม 

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8