:

ขอเชิญชวน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรน้ำร่วมตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศ ปี 2560

            ตามหนังสือ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ที่ ดศ(สพธอ) 511.03/ว0365 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศ ปี 2560 เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ประกอบการวิเคราะห์วิถีการเปลี่ยนแปลงการใช้และพฤติกรรมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต และจะมีส่วนที่เป็นคำถามพิเศษประจำปี ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเทคโนโลยีและสภาวการณ์ในช่วงปีนั้นๆ โดยในปีนี้จะเป็นการสำรวจรูปแบบการดำเนินชีวิตและการซื้อสินค้า/บริการออนไลน์ของคนไทยในยุค Thailand 4.0 จึงขอเชิญชวน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรน้ำ ร่วมตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศ ปี 2560 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 สามารถตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศ ปี 2560 ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

  1. เข้าระบบโดยตรงผ่าน https://www.etda.or.th/iup/ และ https://www.facebook.com/ETDA.Thailand/
  2. ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรน้ำ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำร่วมตอบแบบสรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศ ปี 2560 หรือ แบนเนอร์ที่อยู่ด้านล่างของเว็บไซต์กรมฯ
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำ