:

อทน. ร่วมงาน ทส. ผนึกกำลัง ปปง. ลงนาม MOU ปราบปรามการทุจริต

               เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ระหว่าง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดย พลตำรวจเอก ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง โดยเน้นหลัก 3 ป. ป้องกัน ป้องปราบ ปราบปราม ทั้งนี้นายวรศาสน์ อภัยพงษ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำและผู้บริหารสูงสุด ตลอดจนข้าราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ ห้องอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน : ส่วนกลาง