:

สทภ.2 จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงาน

        เช้าวันนี้ (19 พฤษภาคม 2560) ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2  นายเอนก  ชมพานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2  เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ ซึ่งเป็นการประชุมติดตามงานด้านการสำรวจและออกแบบ การเร่งรัดผลการเบิกจ่ายและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ โดยมีผู้อำนวยการส่วนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

        จากการประชุมฯ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย และระเบียบที่กำหนดอย่างเคร่งครัด อีกทั้ง ได้ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน ทั้งนี้  เพื่อให้การดำเนินงานในภาพรวม ของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2