:

สทภ.5 ร่วมกับสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำติดตามประเมินผลโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำ

วันที่ 19พฤษภาคม 2560สำนักงานทรัยพากรน้ำภาค 5ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำดำเนินโครงการติดตามประเมินผลโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำของกรมทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ 2560โดยได้ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองเต็ง ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา และโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงสระจระเข้ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อสำรวจข้อมูลความคิดเห็นของประชาชน ที่มีต่อโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ และใช้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์โครงการหลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จ

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5