:

สทภ.5 จัดทำโครงการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 (ครั้งที่ 5/2560)

เมื่อวันที่ 8-11 พฤษภาคม 2560 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำมูลตอนบน ได้จัดทำโครงการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 (ครั้งที่ 5/2560) เพื่อให้มีการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการของกรมทรัพยากรน้ำ และรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างมาดำเนินการอย่างเป็นธรรม โดยได้ดำเนินการจัดประชุม 9 โครงการ ดังนี้

1.โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยประแดงพราย หมู่ที่ 3-5 ตำบลกระเบื้อง อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
ในวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.30-18.30 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 4  มีผู้เข้าร่วมประชุม
จำนวน 95 คน

2.โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยระวี บ้านปริง หมู่ที่ 15 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
ในวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านปริง มีผู้เข้าร่วมประชุม
จำนวน 60 คน

3.โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดพลับใหญ่และกุดกะลึม หมู่ที่ 4 , 7 , 8 และ 14 ตำบลโพนครก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ในวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 152 คน

4.โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำโนนสวาย บ้านสะเดา หมู่ที่ 2 ตำบลพรมเทพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
ในวันวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.30 – 18.30 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านสะเดา มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 60 คน

5.โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยตาโหงก บ้านตาโหงก หมู่ที่ 8 ตำบลสนามชัย อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านตาโหงก มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 59 คน

6.โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดตีนครุน้อย บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 8 ตำบลสะแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านโนนค้อ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 40 คน

7.โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองตลาด บ้านตลาด หมู่ที่ 8 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.30 – 18.30 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านตลาด มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 99 คน

8.โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองร่อนทอง หมู่ที่ 16 ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
ในวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 16 มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 71 คน

9.โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองโพธิ์ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
ในวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.30 - 18.30 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองบัว มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 55 คน

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5