:

สทภ.3 สูบน้ำเพื่อระบายน้ำพื้นที่ท่วมขังจังหวัดอุดรธานี

                             เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 นายสันติพร นิ่มกิ่งรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3 

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมได้มอบหมายให้ส่วนบริหารจัดการน้ำ ชุดเผชิญเหตุนำเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง

ไปติดตั้งเพื่อเตรียมความพร้อมและระบายน้ำในพื้นที่ท่วมขัง ออกจากบริเวณในซอยมิตรประชาเขตตลาดรังษิณา ตำบล

หมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ระยะส่งท่อระบายน้ำ 100 เมตร เพื่อเตรียมความพร้อมทันต่อเหตุการณ์   โดยได้

ร่วมมือกับเทศบาลนครอุดรธานี  และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดอุดรธานี      สามารถแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อน  จากน้ำท่วมขังในพื้นที่ของประชาชนได้ 881 คน 150 ครัวเรือน สถานะปัจจุบันยังดำเนินการอยู่

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3