:

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 โดยส่วนบริหารจัดการน้ำ ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำให้กับชาวบ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ ขนาด 12 นิ้ว  จำนวน 1 เครื่อง  พร้อมท่ออุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ดำเนินการสูบน้ำ ระยะทาง 20 เมตร จากสระ  น้ำดิบมาบแหย่โคกไผ่แก้ว แหล่งน้ำต้นทุน ลงเติมแหล่งน้ำสำรองใช้ผลิตน้ำประปาบ้านโคกไผ่แก้ว    หมู่ที่ 13 เพื่อกักเก็บน้ำใช้ผลิตน้ำประปาสำหรับอุปโภค บริโภค การดำเนินการดังกล่าว คาดว่าจะ   ทำให้ประชาชนบ้านโคกไผ่แก้ว หมู่ที่ 13 บ้านโคกหนองแฟบ หมู่ที่ 4 และบ้านหนองแฟบ หมู่ที่ 2  จำนวน 3 หมู่บ้าน 350 หลังคาเรือน 1200 คน จะมีน้ำอุปโภค บริโภค เพียงพออย่างแน่นอน  ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5