:

สทภ.๔ ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐

      วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายกฤษณชัย เรืองจาบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๔ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน ณ พื้นที่สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง อ.เมือง จ.ขอนแก่น มีการปลูกต้นคูน ต้นแคนา ต้นยางนา และต้นประดู่ เพื่อสร้างความร่มรื่น และกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4