:

สทภ.1 จัดการประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิงส่วนที่ 5 ครั้งที่ 1/2560

     เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560  สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1  โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง ได้จัดการประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิงส่วนที่ 5 ครั้งที่ 1/2560  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี       นายวิสิษฏ์  สกุลยืนยง นายอำเภอคลองขลุง เป็นประธานในที่ประชุม  การจัดประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 50 คน

      โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะทำงานฯรับทราบผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2559 และแผนงาน/โครงการปีงบประมาณ 2560 ของหน่วยงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติมในประเด็นเป้าหมายเชิงพื้นที่ และแนวทางในการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการในลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิงส่วนที่ 5 และรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง  ต่อไป

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1