:

สทภ.1 จัดการประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำสาขาคลองสวนหมาก ครั้งที่ 1/2560

     เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1  โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง ได้จัดการประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำสาขาคลองสวนหมาก ครั้งที่ 1/2560  ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาบ่อคำ ตำบลนาบ่อคำ  อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร  โดยมี นายทัศนัย  พวงบุปผา ปลัดอำเภอเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในที่ประชุม การจัดประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยคณะทำงานลุ่มน้ำสาขา จำนวน 20 คน 
   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะทำงานฯรับทราบผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2559 และ แผนงาน/โครงการปีงบประมาณ 2560 ของหน่วยงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติมในประเด็นเป้าหมายเชิงพื้นที่ และแนวทางในการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการในลุ่มน้ำสาขาคลองสวนหมาก และรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง  ต่อไป

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1