:

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

        เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 โดยส่วนบริหารจัดการน้ำ  นำเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล (แบบเทลเลอร์) อัตราการสูบ 1,620 ลบ.ม./ชม. จำนวน 1 เครื่อง พร้อมท่ออุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ ดำเนินการสูบน้ำจากคลองส่งน้ำชลประทานเขื่อนลำพระเพลิง ส่งน้ำตามท่อผ้าใบขนาด 12 นิ้ว ระยะทาง 80 เมตร เข้าแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา ระบบประปาบ้านโคกตะกุด หมู่ที่ 14 (บ้านโคกสง่า)  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่อาจจะประสบปัญหาความเดือดร้อนในการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคในช่วงหน้าแล้ง  การดำเนินการดังกล่าว คาดว่า จะทำให้ราษฎรบ้านโคกตะกุด หมู่ที่ 14 (บ้านโคกสง่า) ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 88 ครัวเรือน 450 คน  จะมีน้ำอุปโภคบริโภคใช้เพียงพอในช่วงฤดูแล้งอย่างแน่นอน ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5