:

กรมทรัพยากรน้ำประชุมเตรียมการเพื่อนำข้อมูลเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ (บยศ.)

กรมทรัพยากรน้ำประชุมเตรียมการเพื่อนำข้อมูลเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ (บยศ.)

นายวรศาสน์ อภัยพงศ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธานการประชุมเตรียมการเพื่อนำข้อมูลเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ (บยศ.) ในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 ณ ห้องสายชล กรมทรัพยากรน้ำ การประชุมในครั้งนี้มีคณะผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำ และคณะผู้บริหารจาก 14 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม โดยมีประเด็นการนำเสนอ ประกอบด้วย การคาดการสถานการณ์น้ำและการเตรียมความพร้อมในช่วงเดือนเมษายน - ธันวาคม 2560 มาตรการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งในแต่ละช่วงเวลา แผนการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ รวมทั้งการจัดทำโครงการงบประมาณอย่างเป็นระบบและครบวงจรตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี

หน่วยงาน : ส่วนกลาง