:

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

เมื่อวันที่ 8-17 มีนาคม 2560 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 โดยส่วนบริหารจัดการน้ำ ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำแล้งให้กับชาวบ้าน ในเขตพื้นที่บ้านหนองจาน หมู่ที่ 8 ตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา โดยสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง พร้อมท่ออุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ดำเนินการสูบน้ำ ระยะทาง 900 เมตร  จากอ่างหนองสองห้อง แหล่งน้ำต้นทุน ลงเติมสระน้ำบ้านหนองจาน หมู่ที่ 8 เพื่อใช้ผลิตน้ำประปาสำหรับอุปโภค บริโภค การดำเนินการดังกล่าว จะทำให้ประชาชนบ้านหนองจาน หมู่ที่ 8 จำนวน 149 หลังคาเรือน 570 คน จะมีน้ำอุปโภค บริโภค เพียงพอตลอดช่วงหน้าแล้งอย่างแน่นอน ปริมาณการสูบน้ำ  72,000 ลบ.ม.

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5