:

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 ส่วนบริหารจัดการน้ำ ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับชาวบ้านในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง พร้อมท่ออุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ ดำเนินการสูบน้ำ ระยะทาง 300 เมตร จากหนองตะตึงไถง แหล่งน้ำต้นทุน ลงหนองไทร แหล่งน้ำประปาหมู่บ้าน เพื่อใช้ผลิตน้ำประปาสำหรับอุปโภค บริโภค และการเกษตรที่ใช้น้ำน้อยในช่วงหน้าแล้ง การดำเนินการดังกล่าว คาดว่าจะทำให้ประชาชนบ้านหว้าใต้ หมู่ที่ 9 บ้านเหนือ หมูู่ที่ 5 และบ้านตะครอง หมู่ที่ 15 จำนวน 3 หมู่บ้าน 280 หลังคาเรือน 1,450 คน จะมีน้ำอุปโภค บริโภค เพียงพอตลอดช่วงหน้าแล้งอย่างแน่นอน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5